No Putin day a Roma

#Goskateday2014

The Island.

Mondiali di Skate a Roma